PublikaceUSPÁVANKY    

dvacet čtyři nejhezčích českých, moravských a slovenských ukolébavek s akordy, vyprávění dětí o zpívání doma, hádanky, návody na lochtání / sestavil Zdeněk Šimanovský. Odb. spolupráce PaedDr. Zbyněk Císař a Karolina Čiháková   (První knížka vydaná péčí vydavatelství Ogme 1998)

 

HRAJEME SI S PÍSNIČKOU Z.Šimanovský - Alena Tichá (Portál, 2012)

Zpěvník obsahuje okolo sta písniček vhodných pro práci s dětmi, v jednoduché notové lince s akordy a návody ke hrám a činnostem. Umožňují dramaticky zpřítomnit postavy a situace z písně, což podporuje zdravé, uvolněné a spontánní klima ve třídě, radost a sebepoznání. Jde z větší části o lidové, české a moravské písničky a z menší o známé méně známé písničky umělé. Byly vybrány tak, aby se jejich témata částečně týkala i tzv. sociálně patologických  jevů. Učitelé tak mohou zvolené téma uvést písničkou a s dětmi. se jím pak dále zabývat. Kniha je dobrým pomocníkem učitelek, vychovatelek, vedoucích a rodičů předškoláků a dětí školního věku.

* Do knihy je vloženo CD se zpívanými verzemi písní a s doprovodem, na nějž si mohou děti ve třídě, v klubu nebo na táboře samy zazpívat

HRY POMÁHAJÍ S PROBLÉMY  - Z.Šimanovský - Václav Mertin  (Portál, 1996)

Každá kapitola této knihy je věnována jednomu problémovému typu chování - dítě uzavřené, vzdorovité, neklidné, neohrabané, úzkostné, nepřizpůsobivé, plaché nebo to, které chodí za školu a lže. Chování je popsáno, jádro kapitol však tvoří soubor her, jež podporují návyky, znalosti a dovednosti, které dítěti pomohou překonávat jeho potíže.

*

HRY PRO ROZVOJ ZDRAVÉ OSOBNOSTI - Z.Šimanovský - Barbara Šimanovská (Portál, 2005)

Kniha (nejen) pro učitele na druhém a třetím stupni. Bohatý zásobník informací, her a metod, které mohou účinně pomáhat při vývoji zdravé osobnosti. Témata: rodina, peníze, konzumní společnost a obrana poti reklamě, survival a pod. Modelové hry dětem umožní osvojit si cenné  informace skrze zážitek, zlepšují komunikaci, vztahy a schopnost bránit se manipulaci. Kniha je stále v prodeji.

*

HRY PRO ZVLÁDÁNÍ AGRESIVITY A NEKLIDU - Z.Šimanovský (Portál, 2002)

Často se hovoří o rostoucí agresivitě dětí a její důsledcích: o napětí ve skupinách dětí a mládeže, o stresu jednotlivců, o nekontrolovaných výbuších emocí. Kniha nabízí hlubší pochopení podstaty problému a jeho zpracování pomocí her. Potlačované emoce často vyvolávají napětí, nepřátelství a násilí. Naopak ovládaná agresivita pomáhá vítězit ve sportovním nebo jiném klání v rámci pravidel. A právě k ovládnutí agresivity přispívají hry a činnosti, které posilují vhodné způsoby reakce na psychofyzické napětí, pomáhají mírnit, redukovat či odstranit nadměrné napětí.. Náměty jsou rozděleny podle jejich zaměření do několika kapitol, v každé se začíná hrami, které lze využít při práci s menšími dětmi, následují činnosti vhodné pro starší děti. 

*

HRY S HUDBOU A TECHNIKY MUZIKOTERAPIE - Z.Šimanovský (Portál, 1998)

Soubor hudebně-terapeutických činností a dalších aktivit pro děti a dospělé Hudba, pohyb a dramatické postupy k sobě neoddělitelně patří. Smysl hudby byl vždy spatřován v tom, že má na jednotlivce a skupiny pozitivní a uzdravující vliv. Učitelům, rodičům, vychovatelům, terapeutům a všem, kdo chtějí rozvíjet hudební a pohybové dovednosti dětí i dospělých, autor nabízí manuál her a metodických postupů, ve kterých dominuje hudba. Hudba a rytmus se spojují s pohybem, slovem a fantazií. Uváděné techniky a hry lze využít nejen k hudební a dramatické výchově, ale i k prevenci či terapii problémových jevů a sociální patologie.

*

KLÍČENÍ - almanach poezie 

*

LIDOVÉ PÍSNIČKY A HRY S NIMI - Z.Šimanovský - Alena TICHÁ (Portál, 1999)

Soubor známých lidových písniček doplněný stručnými návody ke hrám a náměty, jak téma písničky rozvíjet.Všechny písně (je jich celkem 104) jsou vybrány s ohledem na rozsah dětského hlasu a patří k těm, které by děti měly znát. Knížka se může stát užitečným pomocníkem v mateřských i základních školách a také přispět ke zpívání v rodinách. Autoři nabízejí i průpravné hry, s jejichž pomocí lze děti naučit některým potřebným dovednostem: dýchání při zpěvu, držení těla, čistotě zpěvu, dodržování rytmu. Je možné dokoupit si i audio CD s vybranými 69 písničkami a nahranými doprovody.

 

Právě vyšlo : 

 

LIDOVÉ PÍSNIČKY A HRY S NIMI 2 - Z.Šimanovský - Alena TICHÁ - Tereza 

Staňková  (Portál, 2019)

Pokračování úspěšného titulu Lidové písničky a hry s nimi představuje téměř sto českých, moravských a několik slovenských lidových písní v jednoduché notové lince a s akordy. Každou píseň doprovázejí inspirativní podněty pro práci ve skupině, návody ke hrám a činnostem, které souvisejí s tématy a situacemi v písni, s její náladou a dějem. Do knihy je vloženo CD s řadou nahrávek se zpěvem i doprovodů.

                                                        

 

 

 

 

Hry s rytmem, pohybem a zpěvem, DVD

 

  komplet            pro menší děti      pro starší 

 

Hudebně-dramatické metody a relaxaci s hudbou prezentuje Z. Šimanovský podle své úspěšné knihy Hry s hudbou a techniky muzikoterapie. Kniha i jedenáct let od prvního vydání stále vzbuzuje zájem mezi učiteli mladších i starších dětí, studenty pedagogických fakult, muzikoterapeuty, vychovateli a rodiči. Nyní autor prezentuje jednotlivé hry ve formě krátkých a názorných videosekvencí, ze kterých je zřejmé, jak se daná hra hraje. Cenná pomůcka pro učitele, ale i vychovatele, terapeuty a rodiče. DVD je možné zakoupit samostatně, nebo v kompletu.

Obsah DVD: - Hry z oblasti edukativní muzikoterapie, se zpěvem a tancem - Hry, které přinášejí dětem radost, pocity sounáležitosti se skupinou - Hry rozvíjející všechny klíčové kompetence i schopnost relaxace - Hry rozvíjející komunikaci, a to nejen slovní, ale i řečí těla - Hry jako příležitost ke kontrolovanému pocitovému vybití, k sebepoznání a sebevyjádření - Hry rozvíjejí tvořivou obrazotvornost dětí a mládeže, zkušenost samostatného myšlení a vyjadřování vlastních myšlenek a citů beze strachu - Hry, které napomáhají dětem, aby se vyvíjely v sociálním porozumění a ve spolupráci a aby se přirozeně měnily v dospělé, ukázněné a odpovědné lidi

Varianty : A) Komplet dvou DVD  B) DVD Hry pro menší děti C) DVD Hry pro starší děti 

Uvedené knihy a DVD lze dostat v běžné obchodní síti, nebo si je

lze objednat v obchodním oddělení vydavatelství PORTÁL : 

http://www.portal.cz/kontakty/

 

**

 

 

Gloret

Literární skupina Gloret je přátelské seskupení bezmála dvacítky autorů, kteří se scházeli ke společným pořadům v průběhu 70. a 80. let minulého století. Sborník je především výborem z nejlepších veršů zúčastněných básníků, kteří jsou v převaze: M. Huptych, Z. Lebl, Z. Šimanovský, J. Wunderlin, Z. Rieger, J. Salaquardová, J. Kukaň, A. Marhoul, L. Brožek, J. Macháček, Z. Trojanová, z prozaiků jsou zastoupeni P. Verner / ve sborníku má verše/ J. Souchop /taktéž zastoupen verši/, L. Němec, J. Kejha a A. Berková a z literárních kritiků do sborníku přispěl J. P. Kříž a P. A. Bílek. Verše jsou doplněny autorskými vzpomínkami na dobu přátelského setkávání, dobovými fotografiemi a ilustračními kolážemi M. Huptycha. 
Editorsky knihu připravil M. Huptych a J. Macháček 

Vydalo v r. 2010 nakladatelství Dauphin. 

 

 

Sbírka veršů a písňových textů, nakladatelství Krigl