Výcvik v Bratislavě

 

Skupina je plná a výcvik byl zahájen.

 

Zájemci o další běh tohoto intenzivního

sebezkušenostního výcviku, který se uskuteční od zář 2018 do června 2020

se mohou hlásit už dnes na adrese: sekcesmt@seznam.cz

*

DVOJROČNÝ SYSTEMICKÝ VÝCVIK

V HUDOBNO- DRAMATICKÝCH TERAPIÁCH

Bratislava, 28. október 2016 - až jún 2018

 

           Po vyhodnotení skúseností z predchádzajúcich behov sme vytvorili kurz, ktorý zaručuje v skupine bezpečie, dialóg, otvorenosť a diskrétnosť, nekritickosť a vzájomný rešpekt. Séria víkendov vám otvorí nové pohľady na výchovu, terapiu, i na seba samého. Zažijete a osvojíte si radu hier a hudobno - dramatických metód, ktoré tvoria zdravú atmosféru a zdravé sebapoňatie jednotlivcov i skupiny. Zažijete konštelácie s hudbou a systemický prístup v praxi.

Vhodné pre ľudí z pomáhajúcich profesií, pre lekárov, učiteľov, vychovávateľov, špeciálnych pedagógov, psychológov, i pre záujemcov o osobný rozvoj z iných oblastí. Hudobné schopnosti sú výhodou, nie sú však nutné.

Hlavný lektor Mgr., MgA. Zdeněk Šimanovský www.simanovsky.cz

Supervízia: MUDr. Marcela Litovová.

Externí lektori: Odborníci na muzikoterapiu. 

Účastníci majú možnosť lacného ubytovania neďaleko miesta konania.

 

CV s fotem a svojou motiváciou zašlite naMgr. Monika Adamčíková,

DiS.art.  monika.adamcikova@gmail.com

mobil: 00421 944  417  988

 

*****

 

PODROBNĚJŠIE INFORMÁCIE 

 

        ŠTRUKTÚRA VÍKENDOV (RÁMCOVO)

1. víkend 

Úvod a zoznámenie skupiny, filozofia výcviku a terminológia /W.Steinmüller, A.Witteman/, systemické princípy a zákonitosti, história a teórie liečby hudbou a drámou, vibrácie a ich úrovne, rytmy, bubny a perkusie v praxi muzikoterapie. 

2. víkend

Komunikácia, jej formy a možnosti rozšírenia, hovorený a spevný prejav, voiceterapia, asertivita a význam komunikácie človeka so sebou samým, tvorba piesní a interpretácia, chyby a profesionalita hlasového prejavu, tréma, nezdravý a zdravý pohľad na seba. 

3. víkend

Telo a pohyb, spontánna improvizácia, štruktúrovaný a voľný pohyb,  systemické princípy, danceterapia, /Gabrielle Roth/ tanec piatich rytmov, pamäť a reč tela, meditácia pohybom, teoretický kontext.

4. víkend

Muži a ženy, varianty a premeny ich vzťahov v histórii, erotika a sexualita v hudbe a v piesňach, liečba a kultivácia vzťahov, postupy systemickej muzikoterapie, polarita energie /jin a jang/, metódy systemickej muzikoterapie pre deti, dospelých a pre seniorov.

5. víkend

Dráma, jej zmysel a podstata, ego a hranie rolí, dráma vo výchove  a v terapii, činoherná improvizácia, dramatizácia piesní, hudba a sociodráma, psychodráma, /Jacob Lewi Moreno, Joseph Moreno/

6. víkend

Divadlo ľudové, klasické, absurdné, hlavné etapy vývoja divadla, teatroterapia, zenové a hudobno  konštelačné divadlo, zdravá komediálnosť, skupinová dynamika, komunikácia, konflikty, vedenie skupiny.

7. víkend

Skupinová dynamika, komunikácia, konflikty, vedenie skupiny, humor a terapia smiechom, radosť a zdravá komediálnosť, groteska, joga smiechu a muzikoterapia, fenomén klinik klaunov /Patch Adams/  

8. víkend 

Duša, sny, fantázia a ticho, liečivá sila príbehov, básní a drám, poetoterapia, biblioterapia, tvorivé písanie, relaxácia a meditácia.

9. víkend

Miesto, vzťahové pole, duša a duch miesta, jeho história, pamäť a prítomnosť, miesto ako člen systému miest, jeho vplyv na rodinu či skupinu, Feng Šuej a systemická muzikoterapia. 

10. víkend

Život a jeho etapy, svedomie rodiny /aneb čínština rodičov/, vízie, závislosť, náš tieň, staroba a smrť, prežitky klinickej a zdieľané smrti, ZSV zmenené stavy vedomia, hudba a rituály prírodných národov.

11. víkend

Hudba a účinky diel rôznych skladateľov a žánrov na klientov, hudba pre deti, klasická a systemická muzikoterapia, posvätné frekvencie  Solfeggio,  metóda hudobných konštelácií HUKON.

12. víkend   

Experimentálna konštelácia s hudbou,  terciárna traumatizácia a sebaochrana pomáhajúceho, ukážka muzikoterapie pre osoby so špeciálnymi potrebami muzikoterapie v prírode a vo vode, záverečný test, prevzatie certifikátov.

 

          Garant výcviku

Spoločnosť pre systemickú muzikoterapiu ČR

 

          Akreditácia

Výcvik je akreditovaný Ministerstvom školstva, mládeže a telovýchovy  v ČR

 

         Hlavný lektor

Mgr.,  MgA. Zdeněk Šimanovský, UK Praha

 

          Externí lektori (predbežne)

Odborníci na muzikoterapiu. Väčšinu času trávi skupina s hlavným lektorom.

 

           Supervízia výcviku

MUDr. Marcela Litovová, absolventka sebeskúsenostných projektov, profesný člen Muzikoterapeutickej asociáce ČR /CZMTA/.

 

            Miesto konania

Centrum rodiny, Bazovského  6

http://www.centrumrodiny.sk/cms/index.php/kontakt

 

            Zahájenie sa uskutočnilo 

v piatok 28. októbra 2016 o 17.00 v Centre rodiny Bazovského 6

 

            Cieľová skupina

Ľudia z pomáhajúcich profesií, lekári, psychiatri, psychológovia  a psychoterapeuti, učitelia z praxe a záujemcovia o osobný rozvoj z iných profesií.

 

            Vyváženosť

Výcvik obsahuje vyvážene sebaskúsenostnú a metodickú zložku. Účastníci sa v rade nadväzujúcich víkendových stretnutí zoznámia s celostným prístupom a so spôsobmi systemickej práce za účasti konštelácií.

Po skúsenostiach z predchádzajúcich behov kladieme dôraz na sebaskúsenosť a dôkladnú reflexiu.

 

           Ciele výcviku

Vytvárame bezpečný, inšpiratívny priestor k tomu, aby si účastník osvojil nové poznatky, skúsenosti a metódy, aby získal väčšiu vnútornú stabilitu a mohol  poskytovať svojim klientom, dospelým alebo deťom, kvalitné  služby a zdravú pozornosť.

 

           Metódy

Používané metódy umožňujú poznať a uvoľniť často mnohoročné  lipnutie  na nefunkčných vzorkách a vymeniť rutinu za aktívny postoj k životu. Vedú k ujasneniu si seba  a prinášajú harmóniu, súlad so skutočnosťou a radosťou. Umožňujú žiť zmysluplnejšie, bez drám  spojených s bezmocnosťou, samotou a agresiou. Účastníci postupne nachádzajú svoj prístup, svoje varianty metód práce s jednotlivcom a so skupinou. Naučia sa používať hudobno-dramatické metódy a systemickú muzikoterapiu v praxi. 

 

           Účasť vo výcvikovej skupine

Účastníci skupiny spolu prežívajú dvanásť intenzívnych víkendov, pomáhajú si a podporujú  sa navzájom. V praxi tak napĺňajú základné systemické princípy týkajúce sa práva na členstvo, rešpektu k hierarchii a rovnováhy. Výcvik bude náročný emočne aj na osobné nasadenie. (Hlboké súvislosti, ktoré sa občas vynoria, dokážu prekvapiť.) Účasť v ňom  predpokladá istú osobnú kázeň, toleranciu a zodpovednosť. 

 

         Ubytovanie v Centre rodiny na Bazovského 6

Centrum rodiny poskytne záujemcom z výcvikovej skupiny ubytovanie /za symbolickú cenu/. Je potrebné sa vždy pred víkendom výcviku nahlásiť asistentke.

 

         Termíny výcviku

         2016

1.       28. – 30.  október

2.       25. - 27.   november 

         2017

3.       20.-22. január

4.       17.-19. marec

5.       5.-7. máj

6.       2.-4. jún

7.       22.- 24. september

8.       17.-19. november

          2018

9.       5.-7. január

10.     2.-4. marec

11.     4.-6. máj

12.     1.-3. jún - záver a odovzdanie certifikátov 

           

         Časová štruktúra víkendov orientačne 

piatok:              17.00 - 18.30/18:45 - 21.00

sobota:              9.00 - 10.30/10.45 -12.30,

popoludnie :      14.00 - 15.30/15.45 - 17.30,17:45 - 19.30

nedeľa:               9.00 - 10.30/10:45 - 12.30 

 

         Jednotlivé pracovné bloky

Trvajúce cca 1,5 hodiny + 15 min prestávka (počítané ako 2 výukové hodiny). Víkend  tvorí 10 blokov, tj. 20 výukových hodín. 

 

 

          Celkom predstavuje výcvik

260 výukových hodín.

 

 

           Absencia 

Ak chce účastník výcviku na záver dvojročného behu získať Certifikát o absolvovaní, nesmie jeho absencia presiahnuť  20 % z celkového rozsahu výcviku, teda maximálne 2 víkendy.

 

 

           Zakončenie výcviku

Výcvik bude zakončený úspešným zložením záverečného testu a účastníci dostanú certifikát o absolvovaní výcviku.

 

 

           Termíny a platby

    cena za výcvikový víkend:                                110e  (5,5 e / hodinu )

    cena za výcvikový rok:                                      660 e

    cena za celý dvojročný výcvik:                          1320 e

 

           Rozloženie platieb                                                         

    záloha pred zahájením (do 1.10. 2016):    220 Eur

    doplatok do 1. decembra :                          220 Eur

    doplatok do 5. mája :                                  220 Eur

 

V druhom roku výcviku platby prebehnú  analogicky.

V odôvodnených prípadoch sa možno dohodnúť na inom termíne splátky, alebo na splátkovom kalendári.

 

              Platby

zasielajte na účet IBAN: SK58 1100 0000 0029 3819 6584 

do zprávy pre príjemcu uveďte svoje meno a priezvisko pre identifikáciu platby ! 

 

             Cena výcviku zahŕňa

lektorné, knihu SYSTEMICKÁ MUZIKOTERAPIE (nakl. Triton 2016 ), pracovné CD s radom nahrávok použiteľných v praxi, občerstvenie  a možnosť využívania  prenajímaných priestorov. 

Cena zahŕňa aj jednu individuálnu konzultáciu s lektorom (ďalšie prípadné konzultácie si už účastník hradí zľavnenou čiastkou 15Eur / hod.) 

Priestory, pomôcky a potrebné vybavenie zaisťuje organizátor.

 

             Cena nezahŕňa

Dopravu, stravu a ubytovanie.

 

             Storno podmienky

Pri odhlásení sa do 14 dní pred zahájením je storno poplatok 20Eur.  Pri neskoršom  odhlásení prepadá celá záloha, pokiaľ  nebude účastníkom určený náhradník. Po absolvovaní výcviku je akýkoľvek  nárok na vrátenie úhrady vylúčený.

 

             Zrušenie účasti

Pokiaľ sa účastník rozhodne svoju účasť počas výcviku zrušiť, zaplatená záloha  mu nebude vrátená. 

Vo výnimočným prípadoch môže naopak požiadať lektor účastníka /po konzultácii so supervízorom/ o ukončenie účasti vo výcviku.  

 

             Zodpovednosť

Účasť na výcviku a vo všetkých aktivitách je dobrovoľná. Pokyny lektora sú vždy len odporúčaním. Pri víkendových stretnutiach je zákaz užívania drog či iných omamných látok. Výcvik nie je náhradou za lekársku a za pravidelnú terapeutickú starostlivosť. V odôvodnených prípadoch poskytne lektor ev. supervízor individuálne konzultácie.

 

TOPlist